ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. หน้าที่และอำนาจ

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

06.1 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการ

06.2 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

06.2.1 กลุ่มครุสภา

06.3 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน

06.4 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา

06.5 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

06.6 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

06.7 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

08. ช่องทางการสอบถาม Q&A

09. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Socail Network

แผนดำเนินงาน 

10. แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

11. รายการงานกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติงาน 

13. คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน

13.1  คู่มือกลุ่มอำนวยการ

13.2  คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล

13.3  คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

13.4  คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา

13.5  คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

13.6  คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

13.7  คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

13.8  คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน 

การบริหารเงินงบประมาณ

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

15. รายการงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

23.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

23.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

23.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

23.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

การร้องเรียนการทุจริต

25. แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– วันเข้าพรรษา = วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

38.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564