คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง