วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
บูรณาการการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะในโลกยุคใหม่อย่างมีความสุขและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
2. ส่งเสริมพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
5. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
6. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาการบริหารจัดการระดับพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ และหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
3. ผู้เรียนมีความพร้อมและมีสมรรถนะเพื่อรองรับการมีงานทำ
4. ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีทักษะในโลกยุคใหม่อย่างมีความสุข
5. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
7. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ