วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

” มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพอยู่ในสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล
 2. เสริมสร้างผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายทั่วถึงและเสมอ
 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนมีศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๒
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายทั่วถึงและเสมอภาค
 5. กำลังคนมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ
 6. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
 7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ