ค่านิยมองค์กร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นผสานพลังความสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามบริบทเชิงพื้นที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความต้องการ และการไหลผ่านของสังคมยุคใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมทั้ง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า และการศึกษาที่ยั่งยืน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง