การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ภาพประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polcy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

ภาพกิจกรรม การถ่ายทอดและมอบนโยบาย พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่พุธที่ 18 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง