ข้อมูลผู้บริหาร

 •  ชื่อ – นามสกุล   : นายวุฒิชัย ธรรมยา
 • ตำแหน่งปัจจุบัน : ศึกษาธิการจังหวัด
 • สถานที่ทำงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 035 614 155 – 6
 • โทรสาร : 035 614 157
 • โทรศัพท์มือถือ : 098 260 1297
 • E-mail : james.wcty@gmail.com
 • LINE ID : 098 260 1297

คุณวุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต 

ประวัติการรับราชการ

 • 15 ธันวาคม 2549           นิติกร                                                                            สำนักนิติการ สป.
 • 12 มกราคม 2560          รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ           สำนักนิติการ สป.
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและอุทธรณ์        สำนักนิติการ สป.
 • 13 มิถุนายน 2562          รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ    สำนักนิติการ สป.
 • 8 กันยายน 2563           รองศึกษาธิการจังหวัด                                                ศธจ.นนทบุรี
 • 11 มกราคม 2565           ศึกษาธิการจังหวัด                                                       ศธจ.อ่างทอง

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

 •  หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด
 •  อบรมการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.
 • หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1
 • อบรมเพื่อวางพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 • หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
 • อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่”  รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “โครงการพัฒนาข้าราชการไปสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)” รุ่นที่ 2
 • อบรมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทำหน้าที่กรรมการสอบสวน
 • หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด”
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12
 • เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลช้างเผือก ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ (ท.ช.) พ.ศ. 2560


นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง