ข้อมูลผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 •  ชื่อ – นามสกุล   : นายวุฒิชัย ธรรมยา
 • ตำแหน่งปัจจุบัน : ศึกษาธิการจังหวัด
 • สถานที่ทำงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 035 614 155 – 6
 • โทรสาร : 035 614 157
 • โทรศัพท์มือถือ : 098 260 1297
 • E-mail : james.wcty@gmail.com
 • LINE ID : 098 260 1297

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
 • ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติการรับราชการ

 • 17 กุมภาพันธ์ 2560       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและอุทธรณ์                สำนักนิติการ สป.
 • 8 กันยายน 2563            รองศึกษาธิการจังหวัด                                                       ศธจ.นนทบุรี
 • 11 มกราคม 2565            ศึกษาธิการจังหวัด                                                              ศธจ.อ่างทอง

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

 • หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด
 •  อบรมการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.
 • หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1
 • อบรมเพื่อวางพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 • หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
 • อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่”  รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “โครงการพัฒนาข้าราชการไปสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)” รุ่นที่ 2
 • อบรมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทำหน้าที่กรรมการสอบสวน
 • หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด”
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12
 • เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 •  ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์
 • ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศึกษาธิการจังหวัด
 • สถานที่ทำงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 035 614 155 – 6
 • โทรสาร : 035 614 157
 • โทรศัพท์มือถือ : 062 953 5659
 • E-mail :  pattranitpu@gmail.com
 • LINE ID : 062 953 5659

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติการรับราชการ

 • 5 มิถุนายน 2560      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    ศธจ.ราชบุรี
 • 14 ธันวาคม 2564      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                         ศธจ.ราชบุรี
 • 1 ธันวาคม 2566        รองศึกษาธิการจังหวัด                                                            ศธจ.อ่างทอง

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

 • อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 • อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)