แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จังหวัดอ่างทอง