โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รุ่นที่ 2