ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สนใจเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สมัครได้ที่ สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566