การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

  • ภาพประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polcy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภาพกิจกรรม ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง