ศธจ.อ่างทอง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมพระพิรุณโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง