คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง