ศธจ.อ่างทองเข้าร่วมการประชุมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข )

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (วิทยากร ครู ก ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง) เข้าร่วม ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) โดยมี นางสาวแสงมณี  มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง