สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข ผ่านระบบ KHURU Online

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เปิดการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข
ผ่านระบบ KHURU Online

สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ 10 ปี และที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยกำหนดการรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : Username ที่ใช้เข้าระบบของจังหวัดอ่างทองประกอบด้วย ( ATG เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

 แนะนำหลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข