แจ้งเปิดใช้งานระบบบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงาน ทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาระดับปฐมวัยและงานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้พัฒนางานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน ดังนี้

๑. ระบบสืบค้นข้อมูลโรงเรียนเอกชน SCHOOL (URL: https://school.opec.go.th/) เพื่อให้ ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

๒. ระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียน (INFO) เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนของตนเองได้ โดยผ่านระบบ Single Sign On (URL: https://sso.opec.go.th/)

๓. ระบบสมัครงานสำหรับโรงเรียนเอกชน (JOB) ผ่านระบบ Single Sign – On เพื่อให้โรงเรียน สามารถลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาตรวจสอบรายละเอียด และประชาชนสามารถฝาก ประวัติของตนเองเพื่อให้โรงเรียนเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ URL: https://job.opec.go.th/