การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 และการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อสถานศึกษาที่จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง