ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

 

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองซึ่ง้เป็นผู้ทนหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมวิพากษ์และวิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ