ผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

 •  ชื่อ – นามสกุล   : นายวุฒิชัย ธรรมยา
 • ตำแหน่งปัจจุบัน : ศึกษาธิการจังหวัด
 • สถานที่ทำงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 035 614 155 – 6
 • โทรสาร : 035 614 157
 • โทรศัพท์มือถือ : 098 260 1297
 • E-mail : james.wcty@gmail.com
 • LINE ID : 098 260 1297

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต 

ประวัติการรับราชการ

 • 15 ธันวาคม 2549           นิติกร                                                                            สำนักนิติการ สป.
 • 12 มกราคม 2560          รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ           สำนักนิติการ สป.
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและอุทธรณ์        สำนักนิติการ สป.
 • 13 มิถุนายน 2562          รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ    สำนักนิติการ สป.
 • 8 กันยายน 2563           รองศึกษาธิการจังหวัด                                                ศธจ.นนทบุรี
 • 11 มกราคม 2565           ศึกษาธิการจังหวัด                                                       ศธจ.อ่างทอง

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

 •  หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด
 •  อบรมการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.
 • หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1
 • อบรมเพื่อวางพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 • หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
 • อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่”  รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “โครงการพัฒนาข้าราชการไปสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)” รุ่นที่ 2
 • อบรมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทำหน้าที่กรรมการสอบสวน
 • หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลช้างเผือก ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ (ท.ช.) พ.ศ. 2560

 —————————————-

 • ชื่อ – นามสกุล    :   นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
 • ตำแหน่งปัจจุบัน  :   รองศึกษาธิการจังหวัด
 • สถานที่ทำงาน  :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000
 • หมายเลขโทรศัพท์ :  035-614155-6
 • โทรสาร  : 035-614157
 • โทรศัพท์มือถือ : 061-386-1818
 • E-mail : tae2506@hotmail.com
 • LINE ID : tae2506

คุณวุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เอกการขาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เอกการตลาด
 • มธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการตามมติ ครม.
 • ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

ประวัติการรับราชการ

 • 2 มกราคม  2528        ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2             สพป.จ.เพชรบูรณ์
 • 1 ตุลาคม 2528            เจ้าพนักงานธุรการ 2                                                                      สพป.จ.เพชรบูรณ์
 • 3 มกราคม 2530         เจ้าพนักงานธุรการ 3                                                                      สพป.จ.เพชรบูรณ์
 • 30 กันยายน 2530      บุคลากร 3                                                                                        สพป.จ.เพชรบูรณ์
 • 8 กรกฎาคม 2534      นักวิชาการเงินและบัญชี 4 งานบัญชีฝ่ายการเงินและพัสดุ         สพป.จ.เพชรบูรณ์
 • 30 กันยายน 2534      รักษาการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน และบัญชี 5       สปจ.พิษณุโลก
 • 30 กันยายน 2534      เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 งานการเงินและพัสดุ    สปจ.พิษณุโลก
 • 1 ตุลาคม 2534            นักวิชาการเงินและบัญชี 4                                                              สพป.จ.เพชรบูรณ์
 • 1 ตุลาคม 2534            เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5                                        สปจ.พิษณุโลก
 • 28 ตุลาคม 2536         เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 งานการเงินและพัสดุ   สปจ.เพชรบูรณ์
 • 1 มิถุนายน 2538          เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 งานการเงินและพัสดุ   สปจ.ลพบุรี
 • 24 กันยายน 2540      นักวิชาการเงินและบัญชี 6                                                              สปจ.ลพบุรี
 • 24 กันยายน 2540       นักวิชาการเงินและบัญชี 7                                                             สปจ.ลพบุรี
 • 17 สิงหาคม 2549        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.                                                      สพท.ลพบุรี เขต 1
 • 13 มีนาคม 2550          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 ว.                                                      สพท.ลพบุรี เขต 1
 • 15 มีนาคม 2552          นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ                             สพท.ลพบุรี เขต 1
 • 5 มิถุนายน 2560        นักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน             ศธจ.ลพบุรี
 • 14-17 มิถุนายน 2560 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี                             ศธจ.ลพบุรี
 • 8 กันยายน 2563        รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                                                     ศธจ.อ่างทอง

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

 • หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด”
 • หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รุ่นที่ 5/2563
 • หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2557

 —————————————-